هواپیمایی خرید و نگهداری نمایشگاه

Southdown Aero در خدمات خواهد شد برگزاری نمایشگاه در خطوط هوایی خرید و نگهداری نمایشگاه, لندن المپیا در 7 و 8 مه 2014. پایه B78.

دیدن www.apmexpo.com